9
nov

Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam; de verkiezingsprogramma's

De politiek partijen hebben hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gepubliceerd, periode 2018-2022. Dit is veelal in concept-vorm omdat de leden er, op moment van dit schrijven, nog over moeten stemmen.

Hieronder treft u deze programma's (voor zover momenteel gepubliceerd), in volgorde van huidig aantal raadszetels (2014 verkiezingen gemeenteraad Amsterdam definitieve uitslag en 2014 Proces-verbaal Amsterdam, beide in PDF).

Read more...

8
nov

Najaarsnota 2017 gemeente Amsterdam

Wethouder Financiën Kock heeft Najaarsnota 2017 (PDF) gepubliceerd op de webpagina van het college van B&W, onder Begrotingsjaar 2017. De Najaarsnota geeft de 'financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting' weer. Een soort voorloper van de jaarrekening.

Read more...

2
okt

Begroting 2018 gemeente Amsterdam; kleine uitleg

Wethouder Financiën Kock presenteerde 21 september 2017 de concept-begroting van de gemeente Amsterdam voor het jaar 2018. Het bijgaande persbericht en artikelen in de media hieromtrent treft u onderaan dit bericht, alsook andere documenten gerelateerd aan dit bericht.

Read more...

16
sep

Verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam; analyse

GroenLinks Amsterdam presenteerde donderdag 14 september 2017 het concept-verkiezingsprogramma 2018-2022: 'Voor Verandering!' (PDF) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Zie hier het bijgaand persbericht: 'GroenLinks presenteert ambitieus verkiezingsprogramma'.

Read more...

12
sep

Raadsperiode 2014-2018; het laatste politiek seizoen

Raadsperiode 2014-2018 begint aan het laatste deel voordat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een nieuwe raadsperiode inluiden.

Read more...

14
jul

Inrichting nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam

Het college heeft de inrichting van het nieuw bestuurlijk stelsel vrijgegeven ter inspraak, waartoe gelegenheid is van 5 juli tot 6 september. U treft de stukken onderaan dit bericht, en alle informatie vindt u op de website van de gemeente Amsterdam, alhier: Nieuw bestuurlijk stelsel: stadsdeelcommissies.

Read more...

3
jul

Aanbeveling voor de gemeenteraad, deel V

Het begrotingstekort- of overschot weergeven.

3
jul

De € 30 miljoen besparing op Reiniging, Groen en Openbare Ruimte

Er is in Amsterdam veel tumult ontstaan omtrent 'de bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging'. Spoiler: er is geen bezuiniging van € 30 miljoen op de Reiniging. Read more...

10
jun

Gemeente Amsterdam; Jaarrekening 2016 en Voorjaarsnota 2017

Er wordt naar gezocht, ik plaats deze documenten hier even in PDF-formaat opdat sommigen het makkelijker kunnen vinden: Jaarrekening 2016; gemeente Amsterdam (PDF-formaat) (+ ACAM Generaal Verslag Jaarrekening 2016).

Hier de Voorjaarsnota 2017; gemeente Amsterdam (PDF-formaat), hier de moties en amendementen met preadvisering (PDF) en hier de moties en amendementen met uitslagen.

Read more...

15
mei

Amsterdam: Visie Openbare Ruimte 2025

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid heeft de raadsvoordracht van wethouder Choho 'Visie Openbare Ruimte 2025' (PDF) geagendeerd d.d. 17 mei 2017 (behandeling 1 juni). Agenda alhier: agenda raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid d.d. 17 mei 2017, punt 11.

Read more...

29
apr

Politiek Amsterdam: lijsttrekkersverkiezingen bij D66 en PvdA

Er zijn bij D66 en PvdA interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Read more...

13
apr

Het omslagstelsel; gemeente Amsterdam

Het omslagstelsel, of rentestelsel, is een systeem binnen de gemeente Amsterdam waarmee de rente van de externe schuld bij de programma's (afdelingen) in rekening wordt gebracht. Ook rente die aan reserves wordt toegevoegd, wordt hiermee gefinancierd. Dit gebeurt via de omslagrente die de programma's betalen over de externe schuld alsook de interne financieringsmiddelen.

Read more...

13
apr

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel IV

 1. omslagstelsel in beeld brengen
 2. omslagstelsel per programma uitdiepen
 3. aangeven hoeveel per programma oneigenlijk wordt ingezet via het omslagstelsel *
 4. alternatief voor 3. bieden
 5. omslagrente en renterisicobuffer omlaag
 6. vrijval renterisicobuffer naar rato terug naar programma's

* middels het renteresultaat worden middelen anders aangewend dan oorspronkelijk bedoeld

11
apr

Beleidskader Verlichting

Raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid bespreekt woensdag 12 april 2017 'Beleidskader Verlichting', voordracht van wethouder Verkeer en Vervoer Litjens: agenda raadscommissie ID, 12 april 2017, agendapunt 13.

Read more...

8
apr

Eindejaarsrapportage Fondsen 2016; grondexploitaties Amsterdam (VEF)

De resultaten van de grondexploitaties die onder het regime vallen van het Vereveningsfonds van de gemeente Amsterdam; realisatiecijfers 2016 en meerjarenperspectief: Eindejaarsrapportage Fondsen 2016 (PDF). Read more...

5
apr

'The EU in 2016'; General report - Activities of the European Union in 2016'

'The EU in 2016'; General report - Activities of the European Union in 2016 (PDF): The EU in 2016.

Read more...

1
apr

Nota Begrotingsruimte; financiële ontwikkelingen 2015-2018 gemeente A'dam tbv coalitie-besprekingen 2014

NOTA BEGROTINGSRUIMTE:

De financiële ontwikkelingen 2015 -2018 van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de coalitie-besprekingen bij de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014: Nota Begrotingsruimte 2015-2018.

Read more...

1
apr

Meerjaren Werk- en investeringsprogramma's DIVV; Amsterdam (2011-2016)

Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma's Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer DIVV, Amsterdam. Betreft investeringen over vijf jaar, á € 3 miljard. Read more...

11
mrt

Kwaadaardig

Ondergetekende blijkt een kwaadaardige tumor te hebben.

Read more...

20
feb

Onvolkomenheden in Gemeentewet hoofdstuk XIV; de administratie en de controle

Gemeentewet artikelen 212 en 213 leggen vast dat de gemeenteraad de uitgangspunten van en de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie moet verordenen. Zie: Gemeentewet. Read more...

11
feb

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel III

 1. vrije ruimte in de begroting weergeven
 2. aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting *
 3. indicatoren financiële kengetallen herzien **

* eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de 'coalitiemiddelen' zich hier beter voor. Maar beide geven de gemeenteraad beter inzicht in deze bestedingen, en gemaakte keuzes, dan met de huidige indicatoren het geval is.

 

** schuldquote en solvabiliteit zijn artificiële indicatoren, geven geen inzicht in de werkelijke situatie; schuldquote herbergt middelen die (bij wet) niet voor de externe schuld kunnen worden aangewend (bv hoe meer bijstandsuitkeringen, des te beter de schuldquote), en solvabiliteit staat ver af van de realiteit (of je moet werkelijk de bv in bezit zijnde grond en bruggen willen verkopen).

23
jan

#TK2017 Programma's van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Programma's van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 Read more...

7
nov

Nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam; gebiedsgericht werken

Het college van B&W heeft de hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel voor de gemeente Amsterdam voorgedragen aan de gemeenteraad, de inrichting van het gemeentebestuur welke na uitwerking van de hoofdlijnen geëffectueerd moet worden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Read more...

10
sep

De urgentieverklaring & de onvolkomen afwijzingsgronden

Nederland is een geweldig land om in te wonen, om meerdere redenen. Zo kent de overheid vele regelingen voor de inwoners, faciliterend en/ of ondersteunend, bevorderend of temperend.

De (lokale) overheid speelt ook een rol aangaande de woningmarkt. Hier tref ik een onvolkomenheid, of eigenlijk meerdere. Het betreft de urgentieverklaring voor woningzoekenden, in het bijzonder die van het startend gezin zonder zelfstandige woonruimte. Ik benader het theoretisch, hanteer slechts bepaalde grondslagen, of principes. Read more...

9
sep

Sensatie in raadscommissie Financiën: gemeenteraad wil inzicht in de vrije ruimte van de reserves

Raadscommissie Financiën kende d.d. 8 september 2016 een sensationeel verloop bij de behandeling van het laatste agendapunt, punt 17: 'Reserves Economie'. Read more...

7
aug

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam, deel II

 1. kwartaalrapportages afschaffen
 2. meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden
 3. tweede leraar en klassenassistenten in elke klas
 4. per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal
 5. Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen
28
jul

Het alternatief. Ofwel: het bestuurlijk stelsel als biedsysteem dat bridgers hanteren

Het creëren van meerdere mogelijkheden maakt dat er kan worden gekozen. Immers, een keuze bestaat uit meer dan één mogelijkheid. Kiezen.

Een goed bestuurder vraagt zich, eer beleid uit te zetten, eerst af welke alternatieven er zijn. Deze bestuurder zorgt dat er kan worden gekozen. De belangen worden afgewogen, waarop de keuze wordt gemaakt. Read more...

26
jul

Aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam; deel I

 1. bezuinigen op bestuur & ondersteuning
 2. interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen
 3. beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven *
 4. grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren
 5. scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport

* zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 'Inzichtelijkheid van de begroting' (hier in pdf-formaat: Eindrapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 Amsterdam)

23
jul

Bestuurlijk stelsel Amsterdam; hoe verder na rapport Brenninkmeijer

Commissie Brenninkmeijer heeft, na aanstelling bestuurscommissies, het bestuurlijk stelsel geëvalueerd en advies uitgebracht.

De evaluatie komt neer op vernietigende kritiek op het gemeentebestuur als geheel, over een groter tijdsbestek dan slechts sinds het invoeren van de bestuurscommissies in 2014. Read more...

17
jul

Analyse rapport commissie Brenninkmeijer over bestuurlijk stelsel Amsterdam

Afgelopen vrijdag bracht commissie Brenninkmeijer het langverwachte rapport uit, om bouwstenen aan te leveren voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel te Amsterdam.

 

Het rapport valt in tweeën op te delen: vorm en inhoud. Read more...

15
jul

Hoogspanning in gemeenteraad Amsterdam; PvdA bouwt stelling op

De nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad van Amsterdam staan onder hoogspanning. De SP trok op het laatste moment de toegezegde steun in voor het plan van oppositiepartijen GroenLinks, CDA en PvdA om de eigen bijdrage in de Zorg te verlagen, tot onverhulde woede van de oppositie. Het is evident dat de SP hiertoe werd gedwongen, vermoedelijk door coalitiegenoot VVD. Read more...

12
jul

Gemeenteraad Amsterdam: korte analyse

D66, VVD en SP presenteerden op 12 juni 2014 het coalitieakkoord, hier in pdf-formaat: 'Amsterdam is van iedereen'; coalitieakkoord 2014-2018 van D66, VVD en SP. PvdA en GroenLinks kwamen in de oppositie, samen met de Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen. Read more...

10
jul

Het verleden zonder heden: D66 Amsterdam breekt erfenis Carolien Gehrels vakkundig af

De PvdA neemt sinds mensenheugenis geen deel aan het college van B&W te Amsterdam, welke nu bestaat uit D66, VVD en SP. Er is veel media-aandacht geweest voor deze troonverstoting, maar sinds het aantreden van het nieuwe college woedt er op een aantal terreinen een stille revolutie op het stadhuis van de hoofdstad dat van minder aandacht is voorzien. Het aandeel van D66 hierin is aanzienlijk. Read more...

4
jul

#Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's alhier: agenda's raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli 2016.

 

Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd: Read more...

4
jul

Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport

De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam; 6 en 7 juli 2016.

 

Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd. Read more...

3
jul

Amsterdam: overzicht van agenda raadscommissie Ruimtelijke Ordening deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. De agenda's met stukken treft u alhier: Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli 2016.

 

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft wethouder Van der Burg woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd: Read more...

3
jul

Amsterdam: raadscommissies deze week: beknopt overzicht van agenda commissie Wonen

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's en stukken alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016

 

Raadscommissie Wonen heeft wethouder Ivens aanstaande woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd: Read more...

2
jul

Europese Unie: informatie

De officiële website van de Europese Unie: EU; officiële website Europese Unie Read more...

28
jun

Bestuur en ondersteuning gemeente Amsterdam: de directe kosten

De lasten van Bestuur & Ondersteuning in de gemeente Amsterdam zijn voor de gemeenteraad amper onderwerp van debat. Toch is enige aandacht op z'n plaats gezien de hoogte van het totaalbedrag en de veranderingen die deze de laatste jaren ondergaat. Read more...

27
jun

Gemeente Amsterdam: Begrotingsjaar 2016 en de Voorjaarsnota

Begrotingsjaar 2016 is bijna halverwege. De begroting voor dit jaar is door de gemeenteraad Amsterdam vastgesteld in november 2015. Gaande het jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die hun weerslag hebben op de lopende begroting. Het college informeert de gemeenteraad via de Voorjaarsnota over het lopende begrotingsjaar, en legt eventuele begrotingswijzigingen voor ter besluitvorming. Tevens dient de Voorjaarsnota als grondslag voor Begroting 2017, die hierna wordt uitgewerkt. Read more...

20
jun

In gewoon Nederlands: de bestuurscommissies zijn een poging tot voortzetting van de deelraden

De deelgemeenten zijn per 19 maart 2014 opgehouden te bestaan, nadat de wet tot afschaffing deelgemeenten in werking trad. Dit stuitte op groot bezwaar van de mensen binnen gemeentebestuur Amsterdam die het op dat moment voor het zeggen hadden. Read more...

20
jun

De onwettige vergoedingen voor de bestuurscommissieleden

De hoogte van vergoedingen voor leden van de door gemeenteraad ingestelde bestuurscommissies is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Read more...

20
jun

Het stadsdeel als entiteit; de bestuurscommissie als gemeentebestuur

'De bestuurscommissie bezit geen rechtspersoonlijkheid', zo luidt Verordening op de bestuurscommissies artikel 23 lid 2. Dat klopt, zoals het gemeentebestuur ook geen rechtspersoon is. Het gemeentebestuur is namelijk geen lichaam. Dat is de gemeente, met de gemeenteraad als orgaan van dat lichaam met de hoogste zeggenschap binnen de rechtspersoon 'gemeente'. Read more...

18
jun

De bestuurscommissie: een schizofreen orgaan

De deelgemeenten werden per 19 maart 2014 afgeschaft, 'Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen', waarop de Amsterdamse deelraden ophielden te bestaan. Read more...

14
jun

Bezuinigingen 2010-2014, gemeente Amsterdam

De kredietcrisis sloeg hard toe vanaf najaar 2008. Financiële instellingen en op later moment overheden kwamen in grote problemen of moesten rigoureuze maatregelen treffen om die problemen te voorkomen. Read more...